O G Ł O S Z E N I E

 

O   ZAMÓWIENIACH   UDZIELANYCH

W   TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych poniżej  30 000 euro  
DLA  DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEZINACH
 

DOSTAWA PIELUCHOMAJTEK NA 100% I NA WNIOSKI

 

Zamawiający

1/   Nazwa firmy i adres zamawiającego:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEZINACH

Brzeziny 1, 73-220 Drawno Powiat Choszczeński

Telefon   95  768 10 66

Fax          95­  768 11 99 

E-mail: biuro@Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona http://dps.brzeziny.ibip.pl

Godziny urzędowania: 700 – 1500

 

2/   Osoby upoważnione do kontaktów:

               Małgorzata Grenda – Łojko – Pomoc administracyjno – biurowa   

               Urszula Bembnista      -  Główny Księgowy

3/  Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

SIWZ udostępniana jest zainteresowanym nieodpłatnie

SIWZ można odbierać w siedzibie zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach,

Brzeziny 1 73-220 Drawno w godzinach 700 – 1500 (sekretariat pokój nr 5)

 

Przedmiot zamówienia

 

1/ Opis przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Sukcesywne dostawy pieluchomajtek na wnioski i na 100 % wg bieżących zapotrzebowań  i ilości wskazanych przez Zamawiającego. Rodzaj pieluchomajtek:  oddychające na całej powierzchni do użytku dziennego posiadające elastyczne przylepcorzepy. Rozmiary pieluchomajtek:- Medium (70-110cm), Large (100-150 cm), Pieluchy anatomiczne – Normal (30x63 cm), wkładki urologiczne (20x44 cm).  Pieluchomajtki powinny spełniać odpowiednie wymogi jakościowe w tym spełniać warunki sanitarne produkcji, przetwarzania, składowania, transportu oraz sprzedaży bezpośredniej. Przyjmuje się odstępstwa dotyczące wielkości produktów dla pieluchomajtek i wkładek + - 5 cm,. Dostarczone artykuły powinny cechować się odpowiednim terminem przydatności według obowiązujących norm. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia do magazynu siedziby Zamawiającego własnym środkiem transportu na własny koszt i ryzyko.

2/  Miejsce wykonania zamówienia:

DOM POMOCY SPOŁECZEJ W BRZEZINACH

Brzeziny 1, 73-220 Drawno Powiat Choszczeński

3/ Informacje o możliwości oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4/ Informacje o składaniu ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5/ Określenie typu zamówienia:

Przetarg nieograniczony prowadzony na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro

6/ Termin wykonania zamówienia:

    Termin realizacji zamówienia: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

1/ Informacje na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wadium.

2/  Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

*   spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w § 14 ust. 1 Regulaminu, na   potwierdzenie spełniania warunków złożą dokumenty i oświadczenia określone  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

*   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia.

Szczegółowe wymagania dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawarte są  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3/  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

- z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

- złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

- wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres wykonywanej działalności jest krótszy, w tym kresie, minimum jedną usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia,

- oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

- wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego

Jedynym kryterium postępowania przedmiotowego wyboru oferty jest liczba punktów za kryterium ceny.

4/  Miejsce i termin składania ofert:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEZINACH

Brzeziny 1, 73-220 Drawno

Budynek Biura - Sekretariat pokój nr 5

do dnia 08.12.2017 r.  do godziny 1000

5/ Termin związania ofertą:

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni licząc od daty składania ofert.

6/ Miejsce i termin otwarcia ofert:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZEZINACH

73-220 Drawno

Dnia 08.12.2017 r. o godzinie 1230

7/ Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenia o zamówieniu zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie dps.brzeziny.ibip.pl oraz www.dpsbrzeziny.pl  dnia  01.12.2017 r.

 

 

Pliki do pobrania: